woensdag 20 juli 2016

Ungetiid (Frysk) - Hooitijd (Ned)

Ungetiid                                      ( audiofile hier)
Waarme wyn waait oer it fjild mei dizenige flarden
dy’t my ’t sicht ûntnimme op in net besteande kym
Ljochtsjend tonger laket ûnfoech om myn mankelyk
moed en skoddet myn dreamen trochinoar.

Fan ea, fan lang ferlyn doe’t de tonger mei har mistyk
en geheimen it byld bepaalden fan it âlde folk.
De heamantsjes, de túnkers, boeren en harren fee,
Froulju mei brea mei tsiis en hite tee brochten fleur yn ûngetiid.

De rook fan waarm hea en blom, swit en kowestront
makke minsken dwaas. De oppers op it meande lân ferstoppe
feint en faam yn in hertstochtlik spul omearme.

Ach, ‘t wie ûngetiid, en dochs sa lang ferlyn Mar noch altyd
slacht de tonger oer de greiden wêr’t myn libben doe tusken
hea en gers syn alderearste oarsprong fûn…

Hooitijd

Warme wind waait over een akker met flarden mist
die mij het zicht ontnemen op een niet bestaande horizon.
Lichtende donder lacht gemeen om mijn melancholiek
gestel en schudt mijn dromen door elkaar

Van ooit, van lang geleden toen het onweer met haar mystiek
en geheimen het beeld van het oude volk bepaalden.
De hooimannetjes, de tuinders, boeren en hun vee
Vrouwen met broodjes kaas en hete thee brachten hooitijdvertier .

De geur van warm hooi en bloemen, zweet en koeienstront
maakte mensen dwaas. De oppers op de gemaaide akker verhulden
jongen en meisje in hartstochtelijk spel omarmd.

Ach, een hooitijd van erg lang geleden. Maar nog steeds
slaat de donder over de velden waar mijn leven in beginsel
tussen hooi en gras zijn oorsprong vond.

vrijdag 17 juni 2016

Efkes buten (Frysk)

Efkes bûten                                  (audiofile hier)
strûken wjerkeatse it skynsel
fan lampeljocht
dat in trochpaad siket
yn in spjalt fan 't tsjuster

piizjend reine drippen
út loften dy't
har stimmen
smeie ta in driigjend lûd

in rook, in sacht swymke
fan goedkeap rûkersguod
sweeft omtrint ûnopfallend
troch mei smoarch ljocht
beklieme strjitten

it brûnzen lûd
fan 'e tsjerketoer
bestivet de stilte
as dy syn oeren slacht

ik stean yn in kjeld
dy't my oerfalt en twingt
yn dizenigens dat net wit
wêr’t it op wachtet

woensdag 15 juni 2016

Underweis (Frysk)

Underweis                                   (audiofile hier)
kom freonen lit ús drinke
moarn dan is de flesse leech
en de wrâld in doedelsek

sjoch net op in oerke
net watsto mei wa dochst
kom lit ús laitsje om de spoken
fan eare, gewisse en fan rjocht

moarn?
wer frjemden
nei itselde ûnderweis

Op dy (Frysk) - Op jou (Ned)

Op dy                                         (audiofile hier)
yn it rút
blaas ik in finster
alles wyt
en kâld derbûten

desimberwrâld
lûkt oan tsjuster
sulver skittert
izich del

ik wachtsje
mei de waarmte
en blommen
fan glês


Op jou
op het raam
blaas ik een venster
alles wit
en koud daarbuiten

decemberwereld
neemt de duisternis
zilvergeklater
ijst neer

ik wacht
met warmte
en bloemen
van glas