zaterdag 14 oktober 2017

Oan har (Frysk)

Oan har.    -------------Audiofile------------ (Frysk)
Rjochte rêch;
stoareagje yn de fierte.
In lonkjende kym
mei âld ljocht.
Dreamen, dreamen,
hast eltse nacht.
Doe, minder slim
minder gefjocht.

Mar no, alles werom
wat doe sa goed
ferstoppe wie.
Wer, wer
dy langjende floed
fan mankelike tinzen.
dy’t mei wrede krêft
syn wankele moed
oerspiele, oerspiele.

zaterdag 7 oktober 2017

Oars (Fr) - Different Eng)

Oars

it wie oars
doe't ik fan 'e moarn
wekker waard
it lege plak
neist myn holle
alles foar my allinne
sels de stilte wie foar my
en sa frjemd
dy oerbleaune romte

it wie oars
doe't ik fan 'e jûn
wer thúskaam
gerdinen stiif ticht:
fan 'e moarn fergetten
in lampe baarnt:
noait oan tocht
de radio dy't oanstiet
in krante op 'e matte
yn myn hert
noch altyd romte
moarn sil 't oars


Different

It was different
when I woke up
this morning
The empty spot
on the pillow
next to me
I have it all
by myself
Even the silence
is mine.
Oh it feels
so strange, that
unfilled space

It was different
when I came home
this evening.
Curtains closed,
forgotten this morning.
A burning lamp:
even so.
The radio on;
morning paper in the hall.
And still an open space
in my mourning heart.
Tomorrow will
be different……..

dinsdag 31 januari 2017

Fergetten (Frysk) - Vergeten (N)


Fergetten                            (audiofile hier)
(gedachten aan de holocaust)         
Har eagen, went oan't stoarjen
sjogge troch 't besleine finster
wêrefter neat ferweecht, ferwege sil
mei hope, oan't fertoarjen

Wreed, har tinzen, hoe't it doe wie
Samar helle, moarns betiid
Der wie gjin tiid, sa ûnferwacht
om't rjochtsgefoel gjin kompromissen hie

Neitinzen no jouwe nea gjin treast
't Wie tefolle doe, sa folle mear
Yn dize ferdwûn, út 't libben skuord
Syn antlid, nee dat kriget hja net mear foar de geast.....

Vergeten...
Haar ogen, het staren gewend
kijken door het beslagen venster
waarachter niets beweegt, bewegen zal
met alle hoop, totaal verdord

Wreed, haar gedachten, hoe het toen was
zomaar, opgepakt, 's morgens vroeg
Er was geen tijd, zo onverwacht
omdat een rechtsgevoel geen compromissen kent

Herinneringen nu geven geen enkele troost
het was teveel, toen, zoveel teveel
In de nevelen verdwenen, uit het leven gerukt
Zijn gezicht, nee dat kan ze zich niet meer voor de geest halen

zaterdag 28 januari 2017

Febrewaris -Tanka (Frysk en Ned.)

Ik sjoch nei boppe
En húverje fan de kjeld
Op nei hûs werom
Ach….eachstrieljende skientme
‘t leafst naam ik dy daliks mei……

Ik kijk naar omhoog
De kou doet mij huiveren
Keer terug naar huis
Ach...oogstrelende schoonheid
Kon ik je maar meenemen......

woensdag 20 juli 2016

Ungetiid (Frysk) - Hooitijd (Ned)

Ungetiid                                      ( audiofile hier)
Waarme wyn waait oer it fjild mei dizenige flarden
dy’t my ’t sicht ûntnimme op in net besteande kym
Ljochtsjend tonger laket ûnfoech om myn mankelyk
moed en skoddet myn dreamen trochinoar.

Fan ea, fan lang ferlyn doe’t de tonger mei har mistyk
en geheimen it byld bepaalden fan it âlde folk.
De heamantsjes, de túnkers, boeren en harren fee,
Froulju mei brea mei tsiis en hite tee brochten fleur yn ûngetiid.

De rook fan waarm hea en blom, swit en kowestront
makke minsken dwaas. De oppers op it meande lân ferstoppe
feint en faam yn in hertstochtlik spul omearme.

Ach, ‘t wie ûngetiid, en dochs sa lang ferlyn Mar noch altyd
slacht de tonger oer de greiden wêr’t myn libben doe tusken
hea en gers syn alderearste oarsprong fûn…

Hooitijd

Warme wind waait over een akker met flarden mist
die mij het zicht ontnemen op een niet bestaande horizon.
Lichtende donder lacht gemeen om mijn melancholiek
gestel en schudt mijn dromen door elkaar

Van ooit, van lang geleden toen het onweer met haar mystiek
en geheimen het beeld van het oude volk bepaalden.
De hooimannetjes, de tuinders, boeren en hun vee
Vrouwen met broodjes kaas en hete thee brachten hooitijdvertier .

De geur van warm hooi en bloemen, zweet en koeienstront
maakte mensen dwaas. De oppers op de gemaaide akker verhulden
jongen en meisje in hartstochtelijk spel omarmd.

Ach, een hooitijd van erg lang geleden. Maar nog steeds
slaat de donder over de velden waar mijn leven in beginsel
tussen hooi en gras zijn oorsprong vond.

vrijdag 17 juni 2016

Efkes buten (Frysk)

Efkes bûten                                  (audiofile hier)
strûken wjerkeatse it skynsel
fan lampeljocht
dat in trochpaad siket
yn in spjalt fan 't tsjuster

piizjend reine drippen
út loften dy't
har stimmen
smeie ta in driigjend lûd

in rook, in sacht swymke
fan goedkeap rûkersguod
sweeft omtrint ûnopfallend
troch mei smoarch ljocht
beklieme strjitten

it brûnzen lûd
fan 'e tsjerketoer
bestivet de stilte
as dy syn oeren slacht

ik stean yn in kjeld
dy't my oerfalt en twingt
yn dizenigens dat net wit
wêr’t it op wachtet

woensdag 15 juni 2016

Underweis (Frysk)

Underweis                                   (audiofile hier)
kom freonen lit ús drinke
moarn dan is de flesse leech
en de wrâld in doedelsek

sjoch net op in oerke
net watsto mei wa dochst
kom lit ús laitsje om de spoken
fan eare, gewisse en fan rjocht

moarn?
wer frjemden
nei itselde ûnderweis